Exempelmallar (från www.bredbandsforum.se)


Exempelmallar Byanät inkluderar en rad aktörer och därmed en rad olika affärsmässiga förbindelser.
Dessa relationer kan med fördel regleras juridiskt för att tillförsäkra att det inte uppstår några oklarheter
om vem som ansvarar för vad.
Nedan återfinns exempelmallar till föreningsstadgar, de olika avtal som  krävs för etablering och drift av ett byanät.
Mallarna är utformade av Bredbandsforum i samarbete med PTS och SSNf.
Mallarna kan tjäna som inspiration och vägledning.
Den första "mallen" utgörs av ett scenario som beskriver förutsättningarna för de exempel på avtal som har tagits
fram för att stödja byalag som är i färd att bygga sig eget bredbandsnät.

Scenarie Scenarier för byanät, förklaring till mallarna
Exempelmall 1 Ansökan om medlemskap.
Exempelmall 2 Föreningsstadgar.
Exempelmall 3 Avtal om nätanslutning.
Exempelmall 4 Avtal om drift och underhåll.
Exempelmall 5 Överlåtelse (försäljning) av Ledningsnät.
Exempelmall 7 Markupplåtelseavtal (Lantmäteriet har en alternativ mall som finns här).
Exempelmall 8  Avtal om fastighetsanslutning.

Ordförklaringar  Beskrivning av olika uttryck ang. fiber och nätverk.